NATS در ماه اوت ترافیک هوایی انگلستان را ثبت کرده است

2 مهر ماه 98

NATS در ماه آگوست ، 248.759 پرواز را در فضای هوایی انگلیس انجام داد که نسبت به ماه اوت سال گذشته 0.9 درصد افزایش داشته است.میزان ترافیک بین المللی بین 11/3 درصد افزایش یافته است. میزان ترافیک در هر دو مرکز سوانویک و پرستویک 0.7 درصد رشد داشته است. همچنین در شش فرودگاه از 13 فرودگاه که در کنترل NATS هست از جمله دو فرودگاه "پنج گانه بزرگ" لندن - لوتون و هیتروو - نیز رشد وجود داشته است.در ماه آگوست ، NATS تقریباً 24 درصد از کل ترافیک اروپا را کنترل کرده و میزان تأخیر در کنترل فضای هوایی انگلستان بسیار پایین بود. در تمام 248.759 پرواز در ماه آگوست ، 98 درصد فاقد تاخیر و فاقد تعویض NATS بودند.