NATS همچنان شاهد رشد هواپیمایی در انگلیس است

30 مهر ماه 98

NATS در ماه سپتامبر 237906 پرواز را در فضای هوایی انگلیس انجام داد که در مقایسه با سپتامبر سال گذشته 0.4 درصد افزایش داشته است.در چندین منطقه از عملیات نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد وجود داشته است - میزان ترافیک بین المللی بین اتلانتی غیر اتلانتی 12.1 درصد افزایش یافته است. ترافیک در هر دو مرکز کنترل ترافیک هوایی NATS در Swanwick (0.4 درصد) و پرستویک (1.4 درصد) رشد کرد.همچنین رشد در شش از 14 فرودگاه که NATS خدمات ترافیک هوایی را ارائه می دهد ، از جمله دو فرودگاه "پنج گانه بزرگ" لندن - London City و Luton نیز وجود دارد.در ماه سپتامبر ، NATS تقریباً یک چهارم از کل ترافیک های اروپا را به دست آورد ، با دقت 98 درصد در 237906 پرواز.سال به روز ، میانگین تاخیر در کنترل پرواز در هر پرواز 9/7 ثانیه است.ژولیت کندی ، مدیر عملیات NATS ، گفت: "رشد ترافیک ثابت است ، با 0.4٪ رشد در ماه سپتامبر و رشد بیش از یک درصدی در سال جاری.وی گفت: "ما دو میلیونمیم پرواز سال خود را در تاریخ 25 سپتامبر ، سه روز زودتر از سال 2018 انجام دادیم. یک دهه پیش ، این تعداد پروازها تا ماه اکتبر و حتی نوامبر نرسیده اند ، و این نشان دهنده رشدی است که از آن زمان در این صنعت رخ داده است. "