تـور آذربایجان | بـاکـو

Buta Airways

تـور آذربایجان | بـاکـو

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ALL STARS
2safar
B.B

2650000 تومان

3150000 تومان

2650000 تومان

2100000 تومان

2350000 تومان

باکو STD ROOM

2800000 تومان

3450000 تومان

2800000 تومان

2100000 تومان

2350000 تومان

باکو STD ROOM
CASPIAN
2safar
B.B

2900000 تومان

3500000 تومان

2900000 تومان

2100000 تومان

2350000 تومان

باکو STD ROOM
AF HOTEL
2safar
B.B

3000000 تومان

3600000 تومان

3000000 تومان

2100000 تومان

2550000 تومان

باکو STD ROOM

3050000 تومان

3700000 تومان

3050000 تومان

2100000 تومان

2550000 تومان

باکو STD ROOM
SPRING
2safar
B.B

3100000 تومان

3900000 تومان

3100000 تومان

2100000 تومان

2550000 تومان

باکو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2350000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3450000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2350000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2350000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2550000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2550000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2550000 تومان

موقعیت مکانی
باکو
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی