تور تایلند | پوکت نوروز 99

Mahan Air

تور تایلند | پوکت نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

11140000 تومان

12000000 تومان

11140000 تومان

8600000 تومان

پوکت STD ROOM
ROYAL CROWN
2safar
B.B

11380000 تومان

12770000 تومان

11380000 تومان

9470000 تومان

8730000 تومان

پوکت STD ROOM

11800000 تومان

13550000 تومان

11800000 تومان

8900000 تومان

پوکت STD ROOM

12450000 تومان

14770000 تومان

12450000 تومان

11550000 تومان

10200000 تومان

پوکت STD ROOM
FISHERMAN HARBOUR
2safar
B.B

12690000 تومان

15630000 تومان

12690000 تومان

10450000 تومان

پوکت STD ROOM

14100000 تومان

18090000 تومان

14100000 تومان

15100000 تومان

10950000 تومان

پوکت STD ROOM

14500000 تومان

19050000 تومان

14500000 تومان

12300000 تومان

9820000 تومان

پوکت STD ROOM

14990000 تومان

20140000 تومان

14990000 تومان

12900000 تومان

10400000 تومان

پوکت STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8600000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12770000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8730000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8900000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14770000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10200000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15630000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10450000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10950000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9820000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20140000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10400000 تومان

موقعیت مکانی
پوکت
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی