تـور ایـران | شـیراز

Zagros airlines

تـور ایـران | شـیراز

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1090000 تومان

1250000 تومان

1080000 تومان

1080000 تومان

545000 تومان

بلوارشهید چمران STD-ROOM

1120000 تومان

1265000 تومان

1100000 تومان

1100000 تومان

545000 تومان

خیابان زندیه STD-ROOM
کریم خان
2safar
B.B

920000 تومان

1050000 تومان

890000 تومان

890000 تومان

545000 تومان

خیابان رودکی STD-ROOM
ارگ
2safar
B.B

865000 تومان

980000 تومان

840000 تومان

865000 تومان

545000 تومان

خیابان تختی STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

545000 تومان

موقعیت مکانی
بلوارشهید چمران
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1265000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

545000 تومان

موقعیت مکانی
خیابان زندیه
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

545000 تومان

موقعیت مکانی
خیابان رودکی
توضیحات
STD-ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

865000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

980000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

865000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

545000 تومان

موقعیت مکانی
خیابان تختی
توضیحات
STD-ROOM

راه های ارتباطی