تور قبرس شمالی (گیرنه)

Atlasglobal Airlines

تور قبرس شمالی (گیرنه)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
RIVERSIDE GARDEN RESORT
2safar
ALL

5525000 تومان

6645000 تومان

5525000 تومان

4375000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه

6030000 تومان

7650000 تومان

6030000 تومان

4630000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
MALPAS HOTEL & CASINO (LAND VIEW)
2safar
ALL

6540000 تومان

8325000 تومان

6540000 تومان

4885000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
MALPAS HOTEL & CASINO (SEA VIEW)
2safar
ALL

6795000 تومان

8580000 تومان

6795000 تومان

4995000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه

7050000 تومان

8935000 تومان

7050000 تومان

5140000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
CRATOS PREMIUM HOTEL CASINO
2safar
F.B

9090000 تومان

12045000 تومان

9090000 تومان

6395000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO (VILLAGE)
2safar
U.ALL

9595000 تومان

12895000 تومان

9595000 تومان

6395000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO (STD)
2safar
U.ALL

11380000 تومان

15560000 تومان

11380000 تومان

7295000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO (SUPERIOR)
2safar
U.ALL

12995000 تومان

17895000 تومان

12995000 تومان

8095000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
ELEXUS HOTEL & RESORT (LAND VIEW)
2safar
F.B

9595000 تومان

12895000 تومان

9595000 تومان

6395000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
ELEXUS HOTEL & RESORT (SEA VIEW)
2safar
F.B

9855000 تومان

13270000 تومان

9855000 تومان

6540000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
ELEXUS HOTEL & RESORT (DLX - SEA)
2safar
F.B

10365000 تومان

10030000 تومان

10365000 تومان

6795000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
ELEXUS HOTEL & RESORT (DLX - LAND)
2safar
F.B

10620000 تومان

14440000 تومان

10620000 تومان

6925000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
LIMAK CYPRUS DELUX HOTEL
2safar
U.ALL

10950000 تومان

13325000 تومان

10950000 تومان

6670000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
MERIT ROYAL HOTEL & CASINO
2safar
U.ALL

20300000 تومان

2879502020 تومان

20300000 تومان

11765000 تومان

3395000 تومان

تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5525000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6645000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5525000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
نرخ اتاق دو تخته

6030000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
نرخ اتاق دو تخته

6540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8325000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4885000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
نرخ اتاق دو تخته

6795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8580000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8935000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12045000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
نرخ اتاق دو تخته

9595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
نرخ اتاق دو تخته

11380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15560000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
نرخ اتاق دو تخته

12995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
نرخ اتاق دو تخته

9595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
نرخ اتاق دو تخته

9855000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13270000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9855000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
نرخ اتاق دو تخته

10365000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10030000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10365000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
نرخ اتاق دو تخته

10620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14440000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6925000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13325000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

20300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2879502020 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11765000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 24 تیر ماه

راه های ارتباطی