تور قبرس شمالی

Atlasglobal Airlines

تور قبرس شمالی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

5665000 تومان

6895000 تومان

5665000 تومان

4395000 تومان

2995000 تومان

STD ROOM

5995000 تومان

7960000 تومان

5995000 تومان

4770000 تومان

2995000 تومان

STD ROOM

7095000 تومان

9035000 تومان

7095000 تومان

5095000 تومان

2995000 تومان

DIAMOND COURT
MALPAS HOTEL (LAND VIEW)
2safar
F.B

7795000 تومان

10950000 تومان

7795000 تومان

5485000 تومان

2995000 تومان

MAIN BUILDING LAND VIEW

10295000 تومان

16560000 تومان

10295000 تومان

6740000 تومان

2995000 تومان

DELUXE SEA VIEW

10295000 تومان

13895000 تومان

10295000 تومان

6740000 تومان

2995000 تومان

MAIN LAND VIEW

12095000 تومان

16560000 تومان

12095000 تومان

7635000 تومان

2995000 تومان

HOLIDAY VILLAGE

12095000 تومان

16560000 تومان

12095000 تومان

7635000 تومان

2995000 تومان

STD LAND VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5665000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5665000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7960000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9035000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DIAMOND COURT
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5485000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN BUILDING LAND VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16560000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELUXE SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13895000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAIN LAND VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16560000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7635000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY VILLAGE
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16560000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7635000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STD LAND VIEW

راه های ارتباطی