تور قبرس شمالی

Atlasglobal Airlines

تور قبرس شمالی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

5550000 تومان

7150000 تومان

5550000 تومان

3490000 تومان

2990000 تومان

MAGOSA DELUXE ROOM GARDEN VIEW
CONCORDE RESORT
2safar
H.B

5850000 تومان

7550000 تومان

5850000 تومان

3490000 تومان

2990000 تومان

MAGOSA DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
CONCORDE RESORT
2safar
H.B

6090000 تومان

7950000 تومان

6090000 تومان

3750000 تومان

2990000 تومان

MAGOSA DELUXE ROOM SEA VIEW
CONCORDE RESORT
2safar
U.ALL

6250000 تومان

8250000 تومان

6250000 تومان

3450000 تومان

2990000 تومان

MAGOSA DELUXE ROOM GARDEN VIEW
CONCORDE RESORT
2safar
U.ALL

6550000 تومان

8700000 تومان

6550000 تومان

3500000 تومان

2990000 تومان

MAGOSA DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
CONCORDE RESORT
2safar
U.ALL

6750000 تومان

9090000 تومان

6750000 تومان

3750000 تومان

2990000 تومان

MAGOSA DELUXE ROOM SEA VIEW

5550000 تومان

6650000 تومان

5550000 تومان

3490000 تومان

2990000 تومان

GIRNE DIAMONT COURT ROOM
MALPAS HOTEL
2safar
F.B

6290000 تومان

7750000 تومان

6290000 تومان

3490000 تومان

2990000 تومان

GIRNE MAIN BUILDING LAND VIEW
MALPAS HOTEL
2safar
F.B

6500000 تومان

8090000 تومان

6500000 تومان

3750000 تومان

2990000 تومان

GIRNE MAIN BUILDING SEA VIEW
ACAPULCO
2safar
H.B

5850000 تومان

7090000 تومان

5850000 تومان

3750000 تومان

2990000 تومان

GRINE MAIN BUILDING LAND VIEW
ACAPULCO
2safar
H.B

6050000 تومان

7400000 تومان

6050000 تومان

3750000 تومان

2990000 تومان

GRINE MAIN BUILDING SEA VIEW

6290000 تومان

7750000 تومان

6290000 تومان

3490000 تومان

2990000 تومان

MAGOSA STD ROOM
MERIT PARK
2safar
U.ALL

6500000 تومان

8090000 تومان

6500000 تومان

3750000 تومان

2990000 تومان

GIRNE STD ROOM
KAYA ARTEMIS
2safar
U.ALL

6950000 تومان

8750000 تومان

6950000 تومان

3950000 تومان

2990000 تومان

MAGOSA VILLAGE
KAYA ARTEMIS
2safar
U.ALL

8300000 تومان

10790000 تومان

8300000 تومان

4390000 تومان

2990000 تومان

MAGOSA HOTEL ROOM
CRATOS HOTEL
2safar
F.B

6950000 تومان

8750000 تومان

6950000 تومان

5090000 تومان

2990000 تومان

GIRNE STD ROOM
LORDS PALACE
2safar
ALL

7650000 تومان

9790000 تومان

7650000 تومان

4190000 تومان

2990000 تومان

GIRNE STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7150000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
DELUXE ROOM GARDEN VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7550000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7950000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
DELUXE ROOM SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8250000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
DELUXE ROOM GARDEN VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
DELUXE ROOM SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6650000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
DIAMONT COURT ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
MAIN BUILDING LAND VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
MAIN BUILDING SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
GRINE
توضیحات
MAIN BUILDING LAND VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
GRINE
توضیحات
MAIN BUILDING SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
VILLAGE
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
HOTEL ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی