تــور قبـرس شمــالی

Atlasglobal Airlines

تــور قبـرس شمــالی

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

4390000 تومان

4990000 تومان

4390000 تومان

3990000 تومان

2890000 تومان

GIRNE STD ROOM

4450000 تومان

5080000 تومان

4450000 تومان

3990000 تومان

2890000 تومان

GIRNE STD ROOM

4990000 تومان

5930000 تومان

4990000 تومان

3190000 تومان

2890000 تومان

GIRNE DIAMONT COURT

4990000 تومان

5930000 تومان

4990000 تومان

3690000 تومان

2890000 تومان

GIRNE HOTEL ROOM

5550000 تومان

7140000 تومان

5550000 تومان

3190000 تومان

2890000 تومان

BAFRA DELUXE GARDEN VIEW
CONCORDE LUXURY RESORT
2safar
U.ALL

5790000 تومان

7510000 تومان

5790000 تومان

3450000 تومان

2890000 تومان

BAFRA DELUXE SIDE SEA VIEW
CONCORDE LUXURY RESORT
2safar
U.ALL

5950000 تومان

7860000 تومان

5950000 تومان

3790000 تومان

2890000 تومان

BAFRA DELUXE SEA VIEW

5590000 تومان

6750000 تومان

5590000 تومان

3450000 تومان

2890000 تومان

MAGOSA STD ROOM
MERIT PARK
2safar
U.ALL

5790000 تومان

7020000 تومان

5790000 تومان

3590000 تومان

2890000 تومان

GIRNE STD ROOM
KAYA ARTEMIS
2safar
U.ALL

6150000 تومان

7570000 تومان

6150000 تومان

3750000 تومان

2890000 تومان

MAGOSA VILLAGE

6150000 تومان

7570000 تومان

6150000 تومان

5550000 تومان

2890000 تومان

GIRNE STD ROOM

6690000 تومان

8410000 تومان

6690000 تومان

4850000 تومان

2890000 تومان

GIRNE STD ROOM

7550000 تومان

9730000 تومان

7550000 تومان

5650000 تومان

2890000 تومان

GIRNE DELUXE ROOM
KAYA PLAZZO
2safar
U.ALL

8090000 تومان

10530000 تومان

8090000 تومان

4850000 تومان

2890000 تومان

GIRNE SUPERIOR ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5930000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
DIAMONT COURT
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5930000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
HOTEL ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7140000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
BAFRA
توضیحات
DELUXE GARDEN VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7510000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
BAFRA
توضیحات
DELUXE SIDE SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7860000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
BAFRA
توضیحات
DELUXE SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6750000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7020000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
MAGOSA
توضیحات
VILLAGE
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7570000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8410000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9730000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
DELUXE ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10530000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2890000 تومان

موقعیت مکانی
GIRNE
توضیحات
SUPERIOR ROOM

دیدگاه مسافران