تور قبرس شمالی | گیرنه نوروز 99

Turkish Airlines

تور قبرس شمالی | گیرنه نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SEMPATI
2safar
B.B

11910000 تومان

12890000 تومان

11910000 تومان

11070000 تومان

7690000 تومان

گیرنه STD ROOM
THE OLIVE TREE
2safar
B.B

12190000 تومان

13310000 تومان

12190000 تومان

7690000 تومان

گیرنه STD ROOM
DENIZ KIZI ROYAL
2safar
B.B

12540000 تومان

14080000 تومان

12540000 تومان

11420000 تومان

7690000 تومان

گیرنه STD ROOM
PORT VIEW
2safar
B.B

12610000 تومان

14430000 تومان

12610000 تومان

11420000 تومان

7690000 تومان

گیرنه STD ROOM
OSCAR RESORT
2safar
B.B

12680000 تومان

13870000 تومان

12680000 تومان

11420000 تومان

7690000 تومان

گیرنه STD ROOM
SALAMIS BAY CONTI
2safar
U.ALL

14920000 تومان

17370000 تومان

14920000 تومان

12540000 تومان

7690000 تومان

گیرنه STD ROOM
CRATOS PREMIUM
2safar
F.B

15830000 تومان

18700000 تومان

15830000 تومان

13030000 تومان

7690000 تومان

گیرنه STD ROOM
CONCORDE LUXURY
2safar
U.ALL

15970000 تومان

19890000 تومان

15970000 تومان

15620000 تومان

7690000 تومان

گیرنه DELUXE
KAYA PLAZA
2safar
U.ALL

16680000 تومان

20240000 تومان

16680000 تومان

13660000 تومان

7690000 تومان

گیرنه SUP ROOM
MERIT PARK
2safar
U.ALL

17020000 تومان

20380000 تومان

17020000 تومان

13660000 تومان

7690000 تومان

گیرنه STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13310000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12540000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14080000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12610000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14430000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12610000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13870000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17370000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

14920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15830000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

15970000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

15970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
DELUXE
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
SUP ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

17020000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20380000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17020000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7690000 تومان

موقعیت مکانی
گیرنه
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی