تور هندوستان | دهلی - آگرا - جیپور

Mahan Air

تور هندوستان | دهلی - آگرا - جیپور

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

7290000 تومان

8990000 تومان

7290000 تومان

5350000 تومان

3950000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM

7890000 تومان

10190000 تومان

7890000 تومان

5590000 تومان

3950000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM

8740000 تومان

12190000 تومان

8740000 تومان

6090000 تومان

3950000 تومان

دهلی-آگرا-جیپور STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3950000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3950000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8740000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

8740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3950000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی-آگرا-جیپور
توضیحات
STD ROOM